Koulutusfilosofiamme

Miska-malli

-koulutustyön periaatteet

 

Oleellista Miska-mallissa on kouluttajien yhteinen tapa ajatella asioita. Haluamme antaa oppijoille jotakin, mihin itse uskomme; ihminen pystyy ihmeisiin, jos todella niin haluaa. Meissä jokaisessa on paljon käyttämättömiä ja tiedostamattomia voimavaroja. Niiden käyttöönoton lähtökohtana on oman minän kohtaaminen ja hallinta.

 

Kouluttajat vaativat itseltään ja oppijoilta tiedon omakohtaista konstruointia, kriittisen ja analyyttisen ajattelun omaksumista. Opittavat asiat ja ilmiöt suhteutetaan yhteiskuntaan, sosiaaliseen tietoisuuteen sekä omaan elämään ja työhön. Kaikki oppiminen nähdään käsitteenmuodostuksena ja tutkimustoimintana eikä valmiiden, opettajan antamien tietojen opetteluna.

 

Miska-mallissa opiskelijaa valmennetaan itse tutkimaan omaa minäänsä tai olemassa olevaa työtänsä ja arvioimaan sen mielekkyyttä ja merkityssuhteita. Oppijalle tulee antaa valmiudet ja mahdollisuudet jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

 

Vaikka Miska-mallin oppimiskäsityksessä korostuu kokemuksellisuus, se kehittää myös ajattelun ja abstraktin käsitteellistämisen taitoja. Miskan kouluttajat ovat myös oppijoita, jotka koko ajan kehittävät itseään sekä ammattitaitoaan ja pedagogista osaamistaan. Opettajat ovat opiskelijoiden kehittymisen yksilöllisiä tukijoita ja motivoijia. Opettajien asiantuntemus perustuu teoreettisesti hallittuun opettajan työhön, johon kuuluu opetuksen ohella oman työn ja työyhteisön kehittäminen.

 


Action learning

-Koulutusmenetelmä

 

Action Learning on oppimisprosessi, jossa osallistujat (kouluttaja ja koulutettavat) tuovat omat kokemuksensa ja tietämyksensä mukaan prosessiin. Action Learning -menetelmän on kehittänyt englantilainen fyysikko Reg Revans. Revans perusti olettamuksensa uusien asioiden oppimisesta ajattelumallin muutokseen. Hänen lähtökohtanaan oli tieto siitä, että yksilön voimavaroista vain pieni osa on käytössä. Action Learning -menetelmän syvintä olemusta on oivaltamisen ilo; oma toimintamme ja tekemisemme vie oppimisprosessia eteenpäin.

 

Menetelmän taustalla ovat selkeät arvot; rehellisyys itseään ja muita kohtaan, toisten ja itsensä kunnioittaminen ja muiden ihmisten näkemysten arvostus. Toisten ymmärtäminen, arvostelemisen välttäminen ja vastuunottaminen ovat myös Action Learning -menetelmän arvoja.

 

Tärkeimpiä opetusjärjestelyitä:

 

> Luento

> Yksilö- ja ryhmätyöt

> Vuoropuheinen opetus

> Työssäoppiminen

> Case-menetelmä

> Harjoittava demonstraatio

 

Miska-mallin opetusjärjestelyissä käytetään kehitettyä luentoa eli puhdasta luentoa tuetaan mm. av-välineillä ja oppimismateriaalilla. Vuoropuheinen opetus taas sisältää kyselevän opetuksen, jossa pyritään hyödyntämään koulutettavien kokemuksia ja kehittämään ongelmien jäsentelytaitoa. Vuoropuheiseen opetukseen kuuluu myös opetuskeskustelu eli opettajan ja oppijoiden välinen vuoropuhelu.

 

 >Koulutusohjelmat

 >Kaiku-koulutus

 >Yhteistyökumppanit

 >Koulutusfilosofia 

 >Kouluttajat

 >Rekisteriseloste